Trabaja con nosotros

Funció del Servei Mèdic en Residències Geriàtriques

Servei Mèdic Residència Nazaret
Tot i que el terme "Geriatria" va ser utilitzat per primera vegada per Nascher el 1909 és considerada una especialitat mèdica jove, és la branca mèdica destinada a la cura de les persones grans que tracta aspectes preventius, terapèutics, rehabilitadors i pal·liatius integrant els aspectes socials i familiars.

El Servei Mèdic d’una residència geriàtrica ha de fer front a unes particularitats que escapen a altres àmbits de la medicina.  La cura del resident requereix una anàlisi dels diferents aspectes del seu estat de salut, inclosa la planificació i coordinació amb altres professionals, per la qual cosa cal molta versatilitat, ja que s'aborden problemàtiques molt diverses: de salut, interaccions farmacològiques, malalties infeccioses, psiquiàtriques, neurològiques, cures d'úlceres, rehabilitació del resident, fins i tot atenció al final de la vida.

L’any 1946, l'Organització Mundial de la Salut va definir a la seva Carta Fonamental, la Salut com un estat complet de benestar físic, mental i social i no només l'absència de malaltia.

L'any 1986, el Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya va crear el programa VIDA ALS ANYS destinat a l'atenció integral de les persones grans malaltes, malalts crònics o en situació terminal amb quatre eixos principals:

 •  Atenció geriàtrica
 •  Cures  pal·liatives
 •  Atenció a malalts d'Alzheimer i altres demències
 •  Persones amb malalties neurodegeneratives i dany cerebral

Un model basat en la valoració integral i el treball en equip interdisciplinar.  És des d'aquest marc a partir del qual es desenvolupa el model de Residències Geriàtriques tal com les coneixem avui en dia (Atenció integral i Centrada en la Persona).

Al llarg d'aquests anys, han estat nombrosos els programes, les assemblees, les conclusions i les declaracions de diversos organismes oficials internacionals que han donat veu i han traçat el camí per millorar l'atenció sanitària dels nostres majors.  El servei mèdic assistencial és totalment conscient, i per això sensible, a dur a terme qualsevol iniciativa que ajudi a millorar la salut integral dels nostres residents.

La funció del Servei Mèdic de la Residència Nazaret és vetllar per la salut dels nostres residents, tant des del punt de vista preventiu com assistencial, amb una visió totalment integral de la persona, basada en l'observació global de tota la dimensió humana del resident.

És estrictament necessari atendre totes i cadascuna de les necessitats de cada resident, abordant tots els signes i símptomes de salut, així com les d'etiologia social, familiar, espiritual i psicològiques. Tot aquest treball no seria possible fer-ho en solitari; per això, el Servei Mèdic de Residència Nazaret treballa en un equip multidisciplinar format pels serveis d’infermeria, psicologia, teràpia ocupacional, animació sociocultural, fisioteràpia, treball social, equip de Pastoral, gericultors, personal de cuina, bugaderia, neteja…, ja que la pràctica diària a l'atenció directa al resident i les visites mèdiques, revelen com n'és d'important cadascuna de les àrees quotidianes que integren la seva vida dins del centre i com incideixen directament en el seu estat de salut psicofísica i, per tant, en el seu benestar.

Particularment el Servei Mèdic de la Residència Nazaret desenvolupa la seva tasca directament en els nostres residents amb:

 •  Visites mèdiques presencials, a petició del mateix resident o de les seves famílies, i les derivades de l'observació d'infermeria i tot el personal assistencial
 •  Programes de prevenció i promoció de la salut
 •  Sol·licituds de programació d'exploracions complementàries i anàlisis clíniques
 •  Coordinació amb serveis exteriors com a especialistes i recursos hospitalaris
 •  Seguiment directe de l'estat de salut
 •  Emissió d'informes
 •  Coordinació continua amb el CAP de Malgrat de Mar

Tot això és crucial i de vital importància que sigui en col·laboració amb les famílies i els residents (que han de participar directament en la seva pròpia atenció sempre que sigui possible). La comunicació sempre ha de ser bidireccional, tant per demanar informació sobre patologies prèvies  o temes d'interès clínic, com per informar-los puntualment de qualsevol canvi, necessitat, o patologia que pogués sorgir al resident, així com informar de resultats d'exploracions complementàries actuant com a mediadors entre visites  a especialistes i hospitals i el mateix resident o els seus familiars.

En tots aquests aspectes sempre s’ha de tenir en compte el principi d'autonomia del resident, el dret al respecte ple de la seva dignitat, els seus interessos, necessitats i preferències... comptant, en cada moment que sigui possible, amb la participació efectiva.

 

MARGOT HERRAIZ
Metgessa Residència Nazaret

REFERÈNCIES CONSULTADES:

 • Richard J. Ham.  Philip D. Slone Edit Mosby.  Atenció primària a Geriatria
 • Sela O´Callagahan A, A Solans.  Caracteristiques diferencials de les malalties en els ancians.  Fragilitat Mecicine 1999