Trabaja con nosotros

Codi i canal ètics

Codi ètic de l’Institut de Religioses de Sant Josep de Girona (IRSJG)

El Codi ètic de l’Institut té com a finalitat establir els principis, valors i normes de conducta que han de regir el comportament de totes les persones, entitats i societats que formen part de l’IRSJG pel que fa a les relacions i interaccions que mantenen tots els seus grups d'interès.

Canal ètic de l’àmbit de gestió de l’Organització

Sistema Intern d’Informació (SII)

Aquest Canal és un mitjà de comunicació habilitat per l'Institut de Religioses de Sant Josep de Girona per als seus Centres i/o entitats vinculades a Espanya (d'ara endavant tractats conjuntament com l’”Organització”), per poder informar, ràpidament i confidencialment, sobre comportaments irregulars, il·lícits o constitutius d'una infracció greu o molt greu, produïts en l'àmbit de gestió de l'Organització.

El Canal ètic està administrat per l’empresa externa ATGroup, que s'encarrega del tractament de les dades personals facilitades amb l'objectiu de gestionar la informació proporcionada i dur a terme la investigació dels fets denunciats.

Abans d'usar el Canal, li recomanem la lectura de les següents condicions d'ús, ja que l'accés i utilització d'aquest suposa la seva acceptació plena i sense reserves. En utilitzar-lo, es compromet a fer un ús diligent i correcte d'aquest, conforme a l'ordenament jurídic, a les condicions d'ús i a les exigències de la bona fe.

Aquelles comunicacions que no guardin una clara relació amb aquest compromís estaran subjectes a possibles sancions i fins i tot a la interposició de demandes legals.

1. Qui pot utilitzar-lo
 • Persones contractades i col·laboradores de l’IRSJG (o de qualsevol de les seves entitats o societats mercantils), independentment de la modalitat contractual que determini la seva relació, sigui aquesta laboral o mercantil de prestació de serveis, i de l'àmbit geogràfic en què exerceixin les seves funcions.

 • Voluntariat de l’Organització.

 • Persones pertanyents al Moviment de Laics de Sant Josep de Girona.

 • Religioses de Sant Josep de Girona.

 • Altres col·lectius: usuaris, pacients o tercers no inclosos en els punts anteriors.

2. Quins fets es poden comunicar

Es poden comunicar comportaments irregulars, il·lícits o que puguin ser constitutius d'il·lícit penal (delicte) o d'una infracció administrativa greu o molt greu, produïts en l'àmbit de gestió de l'Organització.

Els següents tipus de comunicacions no seran objecte del Canal:

 • Comunicacions relacionades amb l’àmbit de vida religiosa, havent d’acudir al canal que s’habilitarà a la web de l’IRSJG.

 • Queixes o suggeriments d'usuaris i/o pacients i/o tercers, havent d'acudir als canals específics habilitats en els punts d'atenció de l'Organització i/o a través dels formularis habilitats en la web de cada Centre.

 • Sol·licituds d'informació, les quals hauran de tramitar-se pels canals habilitats per l'Organització.

 • Reclamacions d'usuaris i/o pacients emmarcades en l'àmbit de protecció al consumidor, tret que la informació es refereixi a fets constitutius d'infracció administrativa greu o molt greu. Les reclamacions referides en aquest apartat hauran d'efectuar-se en l'àrea d'admissió/recepció dels Centres de l'Organització i presentar-se en el format habilitat per l'Administració corresponent.

 • Comunicacions o reclamacions de naturalesa civil derivada de l'activitat professional, o bé associades a un expedient de responsabilitat patrimonial.

 • Comunicacions o reclamacions de naturalesa civil derivada de la interpretació i execució d'un conveni, acord o contracte de prestació de serveis subscrit amb l'Organització.

 • Comunicacions o reclamacions corresponents a drets i/o condicions econòmiques de naturalesa laboral, havent de dirigir-se la persona interessada, en tals casos, a l'Àrea de les Persones del Centre corresponent.

que seran objecte del Canal les comunicacions i/o informacions relacionades amb comportaments irregulars, il·lícits o que puguin ser constitutius d'il·lícit penal i/o infracció administrativa greu o molt greu, com ara:

 • Assetjament laboral.

 • Infracció de normes en matèria d’alta i/o cotització a la Seguretat Social.

 • Infracció de mesures de seguretat i salut en el treball.

 • Adopció de mesures de represàlia (punt 8 d’aquesta pàgina).

 • Altres no excloses.

No seran admeses les comunicacions que continguin fets que no són objecte d'aquest Canal.

3. Com comunicar un comportament irregular
 • Podrà remetre la seva comunicació de forma escrita, identificant-se o de manera anònima, referint-se a qualsevol de les matèries que constitueixen objecte del Canal, de la següent forma i a través dels canals següents:

 • Addicionalment, les persones que formin part de l’Organització podran sol·licitar cita a través del mateix Canal o mitjançant el correu electrònic indicat anteriorment, per fer la comunicació de forma verbal. Aquest tipus de comunicacions es documentaran obligatòriament d’alguna de les maneres següents, previ consentiment de l’informant:

  • Mitjançant una gravació de la conversa en un format segur, durador i accessible, o

  • a través d’una transcripció completa i exacta de la conversa realitzada pel personal responsable de tractar-la.

4. Requisits o contingut mínim de les comunicacions

Qualsevol comunicació haurà de complir els següents requisits, en cas contrari, podria no ser admesa:

 • Dades identificadores de la persona que efectua la comunicació, tret que opti per formular-la de manera anònima.

 • Amb l'excepció anterior, dades de contacte de l'informant: telèfon i correu electrònic de contacte.

 • Relació que manté la persona informant amb l'Organització.

 • Identificació del Centre o entitat de l'Organització, i municipi o ciutat en què s'han produït els fets sobre els quals s'informa.

 • Descripció detallada dels fets informats: data, objecte o categoria, descripció dels fets.

 • Mitjans de prova que serveixen de suport per a la comunicació (identificació de possibles testimonis i/o documents adjunts).

5. Tramitació de les comunicacions

Un cop realitzada la comunicació, rebrà un justificant de recepció i la mateixa serà analitzada pel gestor del Canal (AtGroup), el qual l'informarà, en el termini de 7 dies, sobre l'admissió o no admissió d'aquesta i en els termes que es detallen en el Procediment de gestió d’informacions.
En cas d'admissió, el procediment d’investigació tindrà una durada màxima de 3 mesos, tret que la complexitat del fet comunicat determini la necessitat d'ampliar-la, amb el límit de 3 mesos addicionals.

6. Possibilitat de fets constitutius de delicte

En cas de determinar-se que el fet o el comportament informat pogués ser constitutiu de delicte, l'Organització el comunicarà immediatament a la Fiscalia corresponent.

7. Tractament de les dades personals incloses en la comunicació

L'Organització garanteix que totes les comunicacions rebudes es tractaran de manera confidencial i de conformitat amb la normativa de protecció de dades en vigor, protegint la identitat de la persona informant i de qualsevol tercera part esmentada en la comunicació.

Abans d'iniciar el procés de comunicació haurà de llegir i acceptar la política de privacitat, en la qual es detallen els aspectes essencials sobre el tractament de dades.

8. Protecció com a informant

L'Organització prohibeix expressament els actes constitutius de represàlia, incloses les amenaces i temptatives de represàlia contra les persones que presentin una comunicació en els termes indicats anteriorment.

S'entén per represàlia qualsevol acte o omissió que estigui prohibit per la llei, o que, de manera directa o indirecta, suposi un tracte desfavorable que situï a les persones que el pateixen en desavantatge particular respecte a una altra/s en el context laboral o professional, només per la seva condició d'informant, o per haver realitzat una revelació pública. A títol enunciatiu, es consideren represàlies les que s'adoptin en forma de:

 • Suspensió del contracte de treball, acomiadament o extinció de la relació laboral o estatutària, incloent-hi:

  • La no renovació o la finalització anticipada d'un contracte de treball temporal una vegada superat el període de prova.

  • La finalització anticipada o anul·lació de contractes de béns o serveis.

  • La imposició de qualsevol mesura disciplinària, degradació o denegació d'ascensos i qualsevol altra modificació substancial de les condicions de treball.

  • La no conversió d'un contracte de treball temporal en un indefinit, en cas que la persona treballadora tingués expectatives legítimes que se li oferiria un treball indefinit; tret que aquestes mesures es duguessin a terme dins de l'exercici regular del poder de direcció, a l'empara de la legislació laboral o reguladora de l'estatut de l'empleat públic corresponent, per circumstàncies, fets o infraccions acreditades, i alienes a la presentació de la comunicació.

 • Danys, inclosos els que afecten la reputació, o pèrdues econòmiques, coaccions, intimidacions, assetjament o ostracisme.

 • Avaluació o referències negatives respecte a l'acompliment laboral o professional.

 • Inclusió en llistes negres o difusió d'informació en un determinat àmbit sectorial, que dificultin o impedeixin l'accés a l'ocupació o la contractació d'obres o serveis.

 • Denegació o anul·lació d'una llicència o permís.

 • Denegació de formació.

 • Discriminació o tracte desfavorable o injust.

A aquest efecte, la protecció s'estendrà a les següents:

 • Persones físiques que, per raó del seu càrrec en l'Organització, assisteixin a l'informant en el procés.

 • Persones físiques que estiguin relacionades amb l'informant i que puguin patir represàlies, com els companys de feina o familiars de l'informant.

 • Persones jurídiques per a les quals treballi o amb les quals mantingui qualsevol altre tipus de relació en un context laboral o en les quals ostenti una participació significativa. A aquests efectes, s’entén que la participació en el capital o en els drets de vot corresponents a accions o participacions és significativa quant, per la seva proporció, permet a la persona que la posseeix tenir capacitat d’influència en la persona jurídica participada.

9. Canal extern

En cas alternatiu, o de manera complementària, podrà remetre la seva comunicació a través dels canals externs de l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant dependent de l'Estat o de les comunitats autònomes, segons correspongui.