Trabaja con nosotros

Documentació per ingressar al Centre de dia

Documentació

Abans d'ingressar com a usuari al centre de dia necessitem que ens facilitis alguns documents. Per posar-t'ho fàcil hem elaborat un llistat amb tota la documentació que hauràs d'incloure a la teva carpeta.

Documentació del resident:

  • Fotocòpia del DNI de l'usuari.
  • Fotocòpia de la targeta sanitària.   
  • Informe mèdic del darrer mes que inclogui el tractament i medicació habitual.
  • Dades per a la domiciliació bancària (fotocòpia de la cartilla).

Documentació del responsable:

  • Fotocòpia del DNI del o dels familiars de referència.
  • Fotocòpia de la sentència judicial d'incapacitació o tràmit, si cal.

Altres documents per tenir en compte:

  • Fotocòpia de la mutualitat mèdica.   
  • Fotocòpia del Certificat de Minusvalidesa.  
  • Fotocòpia de la Resolució o Sol·licitud de la Llei de Dependència.